Bangkok Cute Models      
       
NUT :22yrs  157cm
33-24-35  43kg tan
JANIE : 22 yrs 160cm
34-25-35  43 kg med
VIVIEN: 22 yrs 160cm
34-24-35  44kg med
- ONLINE BOOKING - 
       
JESSICA:23 yrs 167cm
34-25-36  49 kg tan 
APPLE: 22yrs 160 cm
34-25-35 45kg fair
YURI : 23yrs  160cm
34-25-35  46kg  fair
TATA (A-Level): 22yrs 160cm 46kg fair
35-25-35 
       
LIEKI: 21 yrs 160cm
36-25-36 45kg  fair
BELLA : 20 yrs 168cm
34-25-35  44kg tan 
CHAINA: 21yrs 168cm
34-25-35  49 kg  fair
JANE: 23yrs 168cm
34-25-35  48 kg  fair; 
       
YUKI: 24yrs. 160cm
34-25-35  46kg fair 
CELINE: 21yrs. 166cm
34-24-35  48kg FAIR 
CANDY: 22yrs. 166Cm
34C-25-36  48kg FAIR 
NADIA (A-Level) : 23yrs 163cm 49 kg tan 38D-26-36 >
       
NANCY: 23yrs 160cm
34-24-35 44kg fair 
MINT: 23 yrs. 160 cm
35C-25-35  44 kg Fair 
KELLY: A-LEVEL 22yrs. 160cm
34-24-35 46kg tan 
MONY : 22yrs. 160cm
34-25-35 43kg fair 
       
LYDIA: 25yrs. 160cm
34-24-35  46kg med  
BOWIE:21yrs. 165cm
34-25-35  46 kg med
Kitty : 21yrs. 167cm
36C-26-36  54kg  fair 
LUCKY : 19yrs. 156cm
34B-23-35  43 kg fair
       
CARRIE: 21yrs. 160cm
34-25-35  46kg  fair 
HANA:21yrs 160cm
34-24-35 44kg tan 
MARIE : 23yrs 157cm   35C-24-35 45 kg medium
CHOMPOO: 22yrs. 156cm
38-26-36 46kg tan
       
VEGAS: A-LEVEL 23yrs. 167cm
36C-25-36  49kg tan 
OH: 25 yrs 160cm
34-25-35 45 kg fair
KI : 23yrs. 160cm
34-24-35  44 kg  fair 
NADINE : 23 yrs.168cm
34-25-35  53kg  tan 
       
PRADA: 21yrs.160cm
34-25-35  44kg fair 
KAWAAI: 18yrs. 160cm
33-25-35  44 kg  fair 
NATALIE : 24yrs154cm
34-24-35 40 kg Fair 
NADA : 23yrs. 165cm
38D-25-36  50 kg  fair